Een overeenkomst beëindigen

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Elke dag sluiten we overeenkomsten. Bij het kopen van een kop koffie of een broodje. Bij het voltanken van je auto of bij het plaatsen van een bestelling in je favoriete webshop. Waarschijnlijk ben je je er niet heel bewust van maar ook jij sluit dus dagelijks overeenkomsten. Maar een overeenkomst kan ook eindigen om verschillende redenen. Je kan of wil niet meer aan je verplichtingen voldoen, je hebt geen behoefte meer aan de prestaties van de ander of de ander komt zijn verplichtingen niet na. 

Kortom, je wil van de overeenkomst af. Er zijn vier verschillende manieren waarop een overeenkomst kan eindigen. 

1. Van rechtswege

De meeste overeenkomsten eindigen van rechtswege. Dit houdt in dat de overeenkomst automatisch eindigt op moment dat de afspraken uit de overeenkomst zijn nagekomen. Een goed voorbeeld hiervan is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hierin staat een datum waarop je start en een datum waarop de overeenkomst eindigt.

2. Opzegging

Een andere manier is het opzeggen van de overeenkomst. In Nederland geldt een grote mate van contractsvrijheid dus vaak zijn in de overeenkomst regels opgenomen omtrent het opzeggen van de overeenkomst. In sommige gevallen staat het zelfs in de algemene voorwaarden vermeld met bewoordingen als “annulering” of “beëindiging”. Wanneer een partij de overeenkomst opzegt, eindigt de overeenkomst na de geldende opzegtermijn.

3. Ontbinden

Komt de andere partij de gemaakte afspraken uit de overeenkomst niet na? Dan kun je de overeenkomst ontbinden. Je kunt dan eventueel schadevergoeding vorderen. Maar alvorens je kunt ontbinden moet de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk zijn en moet de andere partij in verzuim zijn. Van verzuim is sprake als termijnen zijn overschreden, je de andere partij door middel van een brief in gebreke hebt gesteld of wanneer de andere partij zelf aangeeft niet of niet tijdig de afspraken te kunnen nakomen.

Ontbinding heeft een ongedaanmakingsverplichting tot gevolg. Dit houdt in dat de overeenkomst wel heeft bestaan maar dat verplichtingen ongedaan gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een betaling die je hebt gedaan uit hoofde van de overeenkomst.

4. Vernietigen 

Als laatste kan een overeenkomst worden vernietigd. Dit kan alleen als er sprake is van een wilsgebrek zoals bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling.

In tegenstelling tot ontbinding heeft vernietiging wel terugwerkende kracht. Dit houdt in dat de overeenkomst nooit heeft bestaan. De situatie moet daarom worden teruggebracht naar het moment van vóór de overeenkomst.

Alle vier anders

Wil je van een overeenkomst af? Ik beoordeel graag jouw situatie. Wellicht is beëindigen niet eens nodig en kunnen we een andere passende oplossing vinden. Neem gerust contact op.

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten