Algemene voorwaarden Lein Legal

Artikel 1: algemeen 

 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 2. Opdrachtnemer: LEIN-legal, een eenmanszaak naar Nederlands recht met als doel het geven van juridische bijstand en advies. 
 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer tot stand komt. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten van opdrachtgevers van opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2: opdrachten

 1. Iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer tot stand komt, wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door opdrachtnemer wordt uitgevoerd.
 2. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht door opzegging tussentijds te beëindigen. Opdrachtnemer behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de werkzaamheden die met de beëindiging verband houden.
 3. De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. 
 4. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer voert de diensten onder de gegeven omstandigheden met de beste zorg uit, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 3: offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. 
 2. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen de opdracht bevestigt.

Artikel 4: verplichtingen van de opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor het (tijdig) verstrekken van alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht.
 2. Als opdrachtgever onjuiste gegevens verstrekt aan opdrachtnemer is alleen opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. 
 3. Opdrachtgever is gerechtigd elke overeenkomst ontbinden met opdrachtgever als opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.
 1. Opdrachtgever geeft op voorhand aan opdrachtnemer de toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan opdrachtnemer noodzakelijk is in het kader van de opdracht ter kennis van die anderen te brengen.

Artikel 5: aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien geen uitkering  krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 5. In geval van overmacht is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Artikel 6: tarieven en betaling

 1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer het honorarium  en de eventuele verschotten verschuldigd. 
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 3. Zolang de opdracht niet is voltooid, is opdrachtnemer gerechtigd tussentijds te declareren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot te declareren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.              
 5. Opdrachtgever zal declaraties uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een vertragingsrente van 1% verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaratie komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening met een minimum tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 150,-.
 6. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 7: slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Breda is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.

Benieuwd hoe ik jou van dienst kan zijn?