Algemene voorwaarden LEIN-legal

Lees hier mijn algemene voorwaarden

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdrachtnemer: Cornelia Maria van Zundert handelend onder de naam LEIN-legal, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan de Bremstraat 152, 4711 RP  Sint Willebrord, Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86700146. Hierna te noemen: “LEIN-legal”. 
 2. Opdrachtgever: het bedrijf dat de opdracht geeft.
 3. Algemene voorwaarden: de bepalingen als hierna opgenomen. 
 4. Diensten: alle werkzaamheden die door LEIN-legal worden uitgevoerd.  
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening die tussen opdrachtgever en LEIN-legal.
 6. Website: www.LEIN-legal.nl 

Artikel 2: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanvullende en/of vervolgovereenkomsten tussen LEIN-legal en opdrachtgever. 
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een aanbieding of offerte bij LEIN-legal, het aangaan van een overeenkomst met LEIN-legal en het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan LEIN-legal. 
 4. In geval er sprake is van strijdige bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst ter zake de overeenkomst met opdrachtgever dan prevaleren de  bepalingen in de overeenkomst. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op derden die door LEIN-legal worden ingehuurd ter zake de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en de totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. De door LEIN-legal gemaakte offertes / aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij LEIN-legal een geldigheidstermijn op de offerte / aanbieding heeft vermeld.
 2. Aan drukfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes / aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Offertes / aanbiedingen van LEIN-legal zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle informatie voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de door opdrachtgever verstrekte informatie onjuist was, is LEIN-legal gerechtigd de prijs en andere voorwaarden aan te passen. 
 4. De overeenkomst tussen LEIN-legal en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door LEIN-legal van een door opdrachtgever op welke wijze dan ook gedane mededeling die een aanvaarding van de offerte / het aanbod inhoudt. 
 5. Indien er tussen LEIN-legal en opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt, maar LEIN-legal al wel is begonnen met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte of aanbieding dan is opdrachtgever gehouden de kosten hiervan volgens het uurtarief te vergoeden. 
 6. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod wat is gedaan in de offerte / aanbieding dan is LEIN-legal daar niet aan gebonden, tenzij LEIN-legal hiermee schriftelijk instemt. 
 7. Offertes / aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Kosten van derden zijn niet inbegrepen in de prijzen van LEIN-legal en zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 9. LEIN-legal is gerechtigd prijzen te verhogen na tot standkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren op moment van ingang van de prijsverhoging. 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. LEIN-legal is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst van de betaling van het in de offerte en/of aanbieding afgesproken  bedrag dan wel de overeengekomen aanbetaling.
 2. LEIN-legal zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uitvoering van de werkzaamheden door LEIN-legal is dan ook een inspanningsverbintenis en bevat geen resultaatsverbintenis.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LEIN-legal het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 4. Indien LEIN-legal derden inschakelt, zal dit indien mogelijk  plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. LEIN-legal zal pas na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid deze derden inschakelen. 
 5. De kosten van derden komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 6. LEIN-legal is na overleg met opdrachtgever gerechtigd om de gegevens van de klant te publiceren op de website en social media kanalen van LEIN-legal. 

Artikel 5: Levering

 1. De leveringstermijn varieert per opdracht en zal in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. 
 2. De in lid 1 van dit artikel overeengekomen leveringstermijn kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. LEIN-legal raakt niet van rechtswege in verzuim door overschrijding van de leveringstermijn. 
 3. Indien de levering van de diensten vertraagd is zal LEIN-legal dit onverwijld schriftelijk mededelen aan opdrachtgever. 
 4. Aan de leveringstermijn is voldaan op moment dat LEIN-legal de te leveren diensten eenmaal heeft aangeboden aan opdrachtgever. 

Artikel 6: Medewerking van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die LEIN-legal nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Als opdrachtgever onjuiste gegevens verstrekt aan LEIN-legal is alleen opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd elke overeenkomst ontbinden met opdrachtgever als opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever geeft op voorhand aan LEIN-legal de toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan LEIN-legal noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst ter kennis van die anderen te brengen.

Artikel 7: Tarieven en betaling

 1. Opdrachtgever is aan LEIN-legal het uurtarief of de afgesproken prijs. Prijzen zijn exclusief derden kosten. 
 2. De betalingsverplichting van de opdrachtgever komt tot stand op moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. 
 3. Het honorarium van LEIN-legal is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 4. Zolang de opdracht niet is voltooid, is LEIN-legal gerechtigd tussentijds te factureren.
 5. LEIN-legal is gerechtigd een voorschot te factureren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Na ontvangst van de betaling vangt LEIN-legal aan met de werkzaamheden. Dit voorschot wordt met de eindfactuur verrekend.
 6. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-.
 7. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is LEIN-legal gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. LEIN-legal is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd, beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd of wanneer opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.  
 9. Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 8: Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien sprake is van meerwerk dan zal LEIN-legal de kosten voor het meerwerk berekenen en de opdrachtgever een aanbieding / offerte sturen.  
 3. LEIN-legal zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie en conform het geldende uurtarief in rekening brengen bij de opdrachtgever tenzij partijen een vast bedrag overeenkomen voor het meerwerk. LEIN-legal zal hiervoor een factuur sturen. 

Artikel 9: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. LEIN-legal mag de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van LEIN-legal kan schaden.
 2. LEIN-legal is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
 3. Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe na schriftelijke ingebrekestelling met daarin een gedetailleerde toelichting over de tekortkoming waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming. 
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden of annuleren is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden of in geval van annulering 50% van de overeengekomen prijs. 
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LEIN-legal op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LEIN-legal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden. LEIN-legal zal een berekening maken van de reeds verrichtte werkzaamheden en zal het reeds te veel voldane bedrag binnen 14 dagen na annulering op een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten. 
 7. Ingeval één van partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 10: Overmacht 

 1. LEIN-legal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. LEIN-legal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Deze opschorting kan er dan niet toe leiden dat LEIN-legal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Indien de overmacht gedurende een termijn van 100 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd is LEIN-legal gerechtigd het reeds nagekomen deel te facturen en opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen. 
 3. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LEIN-legal geen invloed kan uitoefenen en waardoor LEIN-legal niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
 4. Onder overmacht worden mede, en dus niet uitsluitend, verstaan: elke van de wil van LEIN-legal onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, een dag of dagen van nationale rouw, overheidsmaatregelen en -besluiten, werkstaking, natuurrampen, ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van LEIN-legal, sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring, epidemieën of pandemieën.
 5. LEIN-legal zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht.
 6. In geval van overmacht zal LEIN-legal zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 1. LEIN-legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door LEIN-legal verrichtte werkzaamheden of niet behaalde resultaten, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LEIN-legal. 
 2. Indien LEIN-legal onverhoopt toch aansprakelijk is dan is de aansprakelijkheid van LEIN-legal beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van LEIN-legal wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien geen uitkering  krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van LEIN-legal plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van LEIN-legal beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door opdrachtgever. LEIN-legal mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie. LEIN-legal is niet aansprakelijk voor de wijze waarop opdrachtgever de informatie heeft verkregen. 
 5. LEIN-legal is slechts aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van LEIN-legal voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 6. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade waarvoor LEIN-legal aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 7. In geval van overmacht is LEIN-legal niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. 
 8. LEIN-legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart LEIN-legal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 
 9. LEIN-legal is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever aanpassingen doet aan door LEIN-legal geleverde documenten, producten en/of diensten. 

Artikel 12: Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de uitvoering van de opdracht zoals documenten, producten en diensten berusten uitsluitend bij LEIN-legal. 
 2. De geleverde documenten, producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht. 
 3. De informatie op de website van LEIN-legal wordt beschermd door het auteursrecht en eventuele toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. 
 4. Bij iedere overtreding van hetgeen is bepaald in dit artikel is opdrachtgever een boete van € 500,- verschuldigd aan LEIN-legal. 
 5. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 13: Geheimhouding 

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14: Klachten

 1. Opdrachtgever dient binnen 7 na ontdekking maar uiterlijk binnen 28 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken ter zake de werkzaamheden van LEIN-legal schriftelijk bij LEIN-legal te hebben geklaagd. 
 2. Opdrachtgever dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij LEIN-legal te hebben ingediend.
 3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
 4. LEIN-legal zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen. 
 5. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 15: Slotbepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien LEIN-legal van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.
 3. LEIN-legal is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. Op de rechtsverhouding tussen LEIN-legal en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingendrechtelijke regels is alleen de rechter in Breda bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.

Versie augustus 2023

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten